Leader Skåne Nordväst Norra

Det som satte igång FOLKROT festivalen var en ansökan om bidrag till Leader Skåne Nordväst Norra som omfattar Bjuv, Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga kommuner samt Kågeröd-Röstånga församling i Svalövs kommun.

Natur- och kulturturism som tillväxtmotor

Natur- och kulturlandskapets unika värden ska tillvaratas som den främsta resursen för områdets småskaliga besöksnäring. Genom nytänkande utbud och samordning ska affärsmässiga drivkrafter skapas för turistföretag att bibehålla och stärka landskapets kvaliteter.

Sveriges mest självförsörjande matregion

Sveriges främsta mötesplats för lokal produktion och konsumtion av livsmedel ska utvecklas genom satsningar på variation i utbud, småskalig förädling och smart distribution. God matkultur med hälsosamma och rena råvaror ska bli ett signum för området

Renässans för byn som boendemiljö

Byarna på landsbygden ska utvecklas till områdets mest attraktiva boendemiljö där möten över generationsgränser och en blandning av arbetsplatser, handel och olika boendeformer skapar förutsättningar för livskvalitet. Skogsförädling och naturvård i lönsam kombination.

Samverkan och förädling ska utveckla den småskaliga skogsnäringen till en lönsam verksamhet där naturvård och biologisk mångfald utgör profilfrågor.

Stolthet över den egna hembygden

Intresse för den egna hembygden ska tillvaratas och bildningen av lokalhistoria och natur- och kulturarvet ska öka.